Opiekun

Opiekun |26-11-2018

W Domu Matki i Dziecka

Diecezjalny Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej poszukuje pracownika na stanowisko: opiekun w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka.

Wymagania:
Wykształcenie:
- minimum średnie o kierunku pracy socjalnej,
- wyższe min. licencjat na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie,
- na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
-umiejętność opracowania i prowadzenia różnorodnych zajęć dydaktycznych, kulturalnych, edukacyjnych,
-umiejętność organizacji czasu wolnego oraz różnorodnych form wypoczynku w sposób aktywny i twórczy, -,
- umiejętność organizacji pracy na ww. stanowisku - gotowość do współpracy i umiejętność pracy w zespole,
- wysoki stopień komunikatywności,
- wysoka kultura osobista,
- odpowiedzialność, systematyczność, sumienność,
- życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych osób.

Obowiązki:
• Sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkankami Diecezjalnego Domu i ich dziećmi.
• Opiekun w Diecezjalnym Domu jako pracownik pierwszego kontaktu, podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w placówce.
• Opracowywanie i realizacja indywidualnego planu pracy z matkami oraz prowadzenie pozostałej dokumentacji w sprawie pobytu podopiecznych, w zgodności z obowiązującymi przepisami.
• Współpraca z rodziną podopiecznych, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi w zakresie wspierania rodziny.

Oferujemy:
- ciekawą pracę w zespole ludzi kreatywnych
- zdobywanie doświadczenia
- możliwość rozwoju
- możliwość realizacji własnych inicjatyw

Rodzaj pracy: Umowa zlecenie
Miejsce pracy: Diecezjalny Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Gabrieli Zapolskiej 2, 41-218 Sosnowiec

Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV na adres mailowy: ddmidsosnowiec@caritas.pl

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Informacja: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod tel.32/ 363 03 76. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji do czasu wyłonienia kandydatów na pracowników. 5. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do ich wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Caritas Diecezji Sosnowieckiej i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.